Pracując z naszymi klientami chcemy wspólnie z nimi
poszerzać świadomość potrzeby i siły dobrze opra-
cowanej i przemyślanej marki. Dlatego pracujemy
z każdym klientem, bez względu na etap w jakim się
dzisiaj znajduje.  Zajmujemy się markami obecnymi już
na rynku i takimi, które dopiero chcą na nim zaistnieć.
Potrafimy stworzyć zupełnie nowy brand od podstaw,
nadać mu nazwę, wygląd i tożsamość. Markom istnie-
jącym zapewniamy możliwość opracowania nowego
wizerunku i nowoczesnego, świeżego spojrzenie
na biznes i promocję, ale także realizację bieżących
potrzeb wynikających z działań marketingowych.

Proces kreowania wizerunku zawsze zaczynamy
od obserwacji marki w jej naturalnym środowisku.
Poznajemy ją, analizujemy jej potencjał, oceniamy
szanse na rynku, profil odbiorcy i konkurencję.
Zebrane w ten sposób informacje są podstawą do
rozpoczęcia prac nad zintegrowanym planem marki.
Razem z klientem definiujemy wizje i cele oraz kre-
ujemy idee i wartości, które marka będzie sobą
reprezentować. To pozwala stworzyć dokładny
koncept marki i opracować ofertę najlepiej dopaso-
waną do klienta. Jednocześnie określamy najważ-Realizujemy prace w zakresie projektowania graficznego, projektowania opakowań, tworzenia nazw i znaków firmowych, wizualnego kreowania marki, tworzenia systemów identyfikacji oraz wspomagania sprzedaży. Wiemy jak ważne jest właściwe promowanie marki, budowanie jej tożsamości i wizerunku, dlatego do każdego projekt podchodzimy indywidualnie. Zawsze razem z klientem analizujemy jego sytuację, by w ten sposób dokładnie zdefiniować jego potrzeby.
Proponujemy kompleksowe rozwiązania, dlatego jesteśmy z klientem od momentu określenia oczekiwań i idei aż po ich realizację i finalne wdrożenie. Służymy radą i jesteśmy do jego dyspozycji na każdym etapie prac. Pracujemy na partnerskich zasadach.

About our work / Our priorities are graphic design, packaging graphic design, improving brands' names and logotypes, visual brand creations, developing identity

systems, promotion and sale support systems. In order to promote brands' names properly we do every project individually. We always analyse our client's situation in order to meet his requirements. Our priority is to refine drafts and ideas to get the best result of final project. The principle of our work is partnership.
niejsze korzyści, które marka może zaoferować
swojemu odbiorcy i szukamy sposobów na ich
wzmocnienie. Opracowujemy claim (hasło rekla-
mowe) i rozpoczynamy budowanie komunikacji
marketingowej.

Posiadając dokładnie sformułowany koncept,
możemy sprawnie przygotować narzędzia
jego realizacji. Tworzymy lub modyfikujemy
logotyp, kreujemy tożsamość wizualną, opra-
cowujemy opakowanie. W oparciu o wybrane
kanały komunikacji marketingowej tworzymy
kampanie reklamowe lub elementy promocji
niezbędne do wyróżnienia się, realizacji celów
lub zaistnienia marki na rynku.

Jesteśmy z klientem w stałym kontakcie zbierając
i analizując rezultaty, które są bardzo pomocne
w dalszym procesie kreowania wizerunku marki.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright by Partners. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kim jesteśmy?    |    Czym się zajmujemy?    |    Nasze projekty    |    Facebook    |    Szybki kontakt
Analysis. Planning. Design. / Working with our clients we are trying to extend the awareness of need and power of good brand. That is why we work with our client on every stage of work. We 

deal with brands that are on the market  and brands that are setting out. We  create a new brand from the beginning giving a name, an appearance and an identity. We assure a new image, modern and fresh look on business and promotion.
We start the process of creating a new image with observing brands in their natural environment.  We analyse the potential of brand, mark their chances on market, profile of recipient and competition.  We define the vision and targets with our cient. It enable to create a concept and an offer. Simultaneously we define the benefits that brand may offer for the receiver and look for the way to intensify it. Firstly we create a claim and than marketing communication.
Owning the project concept we may realise the project,modify or create logotype, visual identity and create a packaging.  We create an advertising campaign and promotion which is essential to appear on the market.
We stay in touch with our client, collect and analyse results that are helpful in process of creating  the brand visulaization.


Partners Studio Kreatywne  /  Kielce, ul. Olszewskiego 6  /  tel. /fax +41 27 87 222  /  e-mail: kreacja@partnerscs.pl